Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hồng Mến

Chế độ chăm sóc của nhà trường rất tốt, tôi mong muốn con tôi được các cô chăm sóc tốt ở môi trường giáo dục này